[ Registrujte se ]
  Korisničko Ime Lozinka  
 
  Zaboravili ste lozinku? Javite prijatalju da postojimo!
   
DeoPosla.com
 
Početna
 
O Projektu UputstvoPrijavaCenovnik
 
O KompenzacijiO AsignacijiO Cesiji Pravna Regulativa
 
Aktuelnosti - Press Reči velikih Menadžera Trezor ideja
 
O Nama misija/vizijaKontakt
www.mariogalvano.com
www.unomartin.rs
http://www.alpexquick.com
www.igm-trudbenik.co.rs
www.autocacakkomerc.co.rs
www.keram-ital.rs/
 
 
IZVRŠAVANJE OBAVEZA CESIJOM pdf/ugovor_cesija.pdf UGOVOR O CESIJI
 
 Cesija (cessio - ustupanje) znači pravo prvog poverioca (cedenta) da svoje potraživanje prenese na drugog poverioca (cesionara).
Za izmirivanje obaveze cesijom potrebno je da učestvuju najmanje dva pravna lica (poverilac i dužnik), s tim što učestvuje i treće pravno lice koje nije predmet ugovora:

- pravno lice koje prenosi (cedira) svoje potraživanje,
- pravno lice koje postaje novi poverilac u čiju korist je preneto (cedirano) potraživanje,
- pravno lice - dužnik (cezus) koji preuzima novog poverioca i kome izmiruje svoj dug.

Cesija se obavlja uglavnom na osnovu sklopljenog ugovora o cesiji između prvog poverioca (cedenta) i novog poverioca (cesionara), o čemu je cedent obavezan da obavesti dužnika (cezusa) da ustupa svoje potraživanje drugom poveriocu, da bi ovaj znao kome da izmiri dug. Za ustupanje potraživanja cedent nije obavezan da traži saglasnost dužnika (cezusa).

Cesijom se mogu vršiti i avansna plaćanja, ako su avansi ugovoreni između pravnih subjekata.
Osim cesije po ugovoru, cesija može biti zakonska i sudska (odluka suda) o sprovođenju cesije.
Ustupanje potraživanja uređeno je odredbama čl. 436. do 445. Zakona.
U određenim slučajevima potraživanje se ne može ustupiti drugom. Prema odredbi čl. 436. Zakona,

cesija se ne može primeniti kada se radi o potraživanjima po osnovu penzija, alimentacija ili kada je to zakonom zabranjeno, a ugovor o ustupanju nema dejstvo prema dužniku, ako su on i poverilac ugovorili da ovaj neće moći preneti potraživanje na drugog ili da ga neće moći preneti bez dužnikovog pristanka.

Na novog poverioca, sa potraživanjem prelaze i određena prava, kao što su pravo prvenstva naplate, hipoteka, zaloga, prava iz ugovora sa jemcem, pravo na kamatu, ugovornu kaznu i sl. Za dospele, a neisplaćene kamate po osnovu potraživanja koje se ustupa, pretpostavlja se da se i one ustupaju, ako se ugovorom ne odredi drugačije.
Prilikom ustupanja potraživanja, ustupilac je dužan da preda novom poveriocu dokaze o postojanju duga, tj. neku izjavu o dugu. Za izmirivanje obaveza putem cesije, važe ista pravila kao i kod asignacije, što znači da za sprovođenje cesije mora da postoji likvidnost kod cedenta i cezusa (dužnika). Kod prvog, zbog primene člana 46. Zakona o platnom prometu, a kod drugog, da bi on mogao da izvrši plaćanje trećem učesniku u cesiji (cesionaru).
Ako je račun jednog od učesnika u blokadi, cesija se ne može sprovesti. Ove provere banka sprovodi na osnovu podataka koji se nalaze u pozivu na broj zaduženja.


ILUSTRACIJA CESIJE


 
 
Knjigovodstvene promene posle izvršene cesije - KNJIŽENJE CESIJE

Posle sprovedenih pravnih radnji, dužnik ispostavlja nalog za prenos u korist računa pravnog lica "C", odnosno novog poverioca.

Nalog za plaćanje se, shodno odredbama Zakona o platnom prometu, izvršava istovremeno sa nalogom za obračun, tako da je pravno lice "C" u obavezi da uz nalog za plaćanje podnese i nalog za obračun koji je ispostavilo pravno lice "A" u korist i na teret svog računa. Ako je račun jednog od učesnika u cesiji u blokadi, nalozi se ne mogu izvršiti, i vraćaju se podnosiocu.
Pošto je potpisan ugovor o cesiji i banka izvršila nalog za prenos i nalog za obračun, u knjigovodstvu učesnika u cesiji se vrše odgovarajuća knjiženja.


U knjigovodstvu pravnog lica "A"

1) 202 -

Kupci - pravno lice "B"

10.000,00

 

 

611 - Prihodi od prodaje proizvoda

 

10.000,00

(za prodate proizvode pravnom licu "B")

2) 101 -

Materijal

10.000,00

 

 

433 - Dobavljači - pravno lice "C"

 

10.000,00

(za kupljeni repromaterijal od pravnog lica "C")

3) 2029 -

Ostala potraživanja ... "C"

10.000,00

 

 

202 - Kupci - pravno lice "B"

 

10.000,00

(prenos potraživanja po ugovoru)

4) 433 -

Dobavljači - pravno lice "C"

10.000,00

 

 

241 - Tekući (poslovni) račun

 

10.000,00

 

241 -

Tekući (poslovni) račun

10.000,00

 

 

2029 - Ostala potraživanja ... "C"

 

10.000,00

(nalog za obračun)

U knjigovodstvu pravnog lica "B"

1) 131 -

Roba u magacinu

10.000,00

 

 

433 - Dobavljači - pravno lice "A"

 

10.000,00

(za kupljenu robu)

2) 433 -

Dobavljači - pravno lice "A"

10.000,00

 

 

4339 - Ostale obaveze - pravno lice "C"

 

10.000,00

(obaveštenje od strane pravnog lica "C")

3) 4339 -

Ostale obaveze ... "C"

10.000,00

 

 

241 - Tekući (poslovni) račun

 

10.000,00

(nalog za prenos)

U knjigovodstvu pravnog lica "C"

1) 202 -

Kupci - pravno lice "A"

10.000,00

 

 

602 - Prihodi od prodaje robe

 

10.000,00

(za prodatu robu "A")

2) 2029 -

Ostala potraživanja od pravnih lica "B"

10.000,00

 

 

202 - Kupci - pravno lice "A"

 

10.000,00

(po ugovoru o cesiji)

3) 241 -

Tekući (poslovni) račun

10.000,00

 

 

2029 - Ostala potraživanja - uplata od pravnog lica"B"

 

10.000,00

(izvod sa tekućeg računa)

 
USLOV ZA PRELAZAK CESIJE U KOMPENZACIJU
U praksi često dolazi do situacije da posle potpisivanja ugovora o cesiji ili istovremeno, nastane nova obligacija između cezusa (dužnika) i cesionara (novog poverioca), tj. da novi poverilac postane dužnik dužniku za isporučenu robu ili izvršenu uslugu. Na taj način cezus i cesionar u svojim poslovnim knjigama iskazuju uzajamne obaveze i potraživanja, jer cezus duguje cesionaru po osnovu zaključenog ugovora o cesiji, a cesionar duguje cezusu za kupljenu robu ili izvršenu uslugu (nova obligacija).
Polazeći od primera o cesiji i nove obligacije koja je nastala između cezusa i cesionara za isporučenu robu u iznosu 10.000,00 dinara, u knjigovodstvu pravnog lica "B" i pravnog lica "C", stanje je sledeće:

SITUACIJA PRE UGOVORA O CESIJI

SITUACIJA POSLE POTPISIVANJA UGOVORA O CESIJI


SITUACIJA POSLE ISPORUKE ROBE OD STRANE PREDUZEĆA "B" PREDUZEĆU "C", A PRE IZVRŠENOG PLAĆANJA PO UGOVORU O CESIJI


Iz navedenog prikaza posle nastanka nove obligacije, a pre izvršenog plaćanja po ugovoru cesijom, stvorili su se uslovi za kompenzaciju između pravnog lica "B" i pravnog lica "C". To znači da pravno lice "B" koje po ugovoru o cesiji treba da plati pravnom licu "C", umesto naloga za plaćanje ispostavlja nalog za obračun, s tim što prethodno treba da se potpiše izjava ili ugovor o kompenzaciji između ova dva pravna lica.
Međutim, navedena ugovorna kompenzacija ne može da sa izvrši ako je jedan od učesnika u cesiji u blokadi, odnosno ima evidentirane neizmirene obaveze.
Da bi se zatvorile obaveze i potraživanja između pravnih lica "A", "B" i "C", ona moraju da postupe na način kako se postupa kod multilateralne kompenzacije:

"B" duguje "A"
"A" duguje "C"
"C" duguje "B"

Pravna lica "A", "B" i "C" ispostavljaju naloge za obračun na teret i u korist svih računa, s tim što u svrsi doznake pravno lice "A" upisuje broj ugovora o cesiji, a pravna lica "B" i "C" upisuju ugovor o cesiji i izjavu o kompenzaciji. Naloge za obračun za sve učesnike podnosi pravno lice "B" organizacionoj jedinici kod koje ima otvoren račun. Naloge za obračun za navedene učesnike u platnom prometu, može da ispostavi jedno pravno lice, shodno datom ugovornom ovlašćenju, prema odredbama člana 4. Zakona o platnom prometu.

 
      
 
Copyright © Kompenzacija.DeoPosla.com - 2008.
Mob Tel: +381 61 16 555 61